Har du styr på hvem der ejer hvad?

Vandledningen
Asserbo Vandværk forsyner dig med drikkevand gennem et net af vandledninger.

Fra vandledningen ude i vejen går der stikledning ind til den enkelte ejendom.

Stikledningen går fra forsyningsledningen i vejen og hen til skel. Asserbo Vandværk ejer den del af ledningen.

Fra skel og ind til den enkelte ejendom går jordledningen. Grundejer ejer den del af ledningen.

 

Jordledningen
Opdager du eller har du mistanke om en utæthed på jordledningen, skal du kontakte vandværket og en autoriseret VVS-installatør.

Det er vigtigt, at du gemmer fakturaer og øvrige dokumenter, da dit forsikringsselskab, som oftest dækker omkostningerne. Dokumentationen kan også være nødvendig, i forbindelse med en evt. refusion, af betalingen til spildevandsforsyningen.

Du har selv alle forpligtelser og ansvar for vedligeholdelse af din jordledning.

 

Stophanen
Stophanen til den enkelte ejendom tilhører Asserbo Vandværk. Stophanen bruger vi til afbrydelse af forsyningen, f.eks i forbindelse med ledningsarbejde.

Stophanen må kun benyttes af Asserbo Vandværk. Måtte du alligevel få brug for, at få lukket vandet ved stophanen, f.eks i forbindelse med større arbejder på din ejendom, så kontakt os gerne.

Benytter du stophanen uretmæssigt og går denne i stykker, så påhviler omkostningerne til udbedring af skaderne, dig.

 

Vandmåleren
Vandmåleren ejes af Asserbo Vandværk.

Du betaler årligt en fast afgift til vandværket, som bl.a. dækker brug af måleren.

Vandmåleren må kun udskiftes af Asserbo Vandværk.

Har du mistet plomben på vandmålerinstallationen, så kommer vi gerne og sætter en ny på.

Hvis du ønsker, at få kontrolleret din vandmåler, f.eks i forbindelse med afvigende forbrug, kan vi sætte det i gang.

Vandmåleren skal undersøges på et godkendt målerlaboratorie.

Hvis målervisningen ligger inden for den godkendte kontrolafvigelse, skal du selv betale for kontrollen.

Hvis målervisningen ligger uden for den godkendte kontrolafvigelse, betaler Asserbo Vandværk for kontrollen.

Asserbo Vandværk benytter udelukkende elektroniske vandmålere fra Diehl, hvorfor en del af kontrolarbejdet, allerede kan ske imens måleren er i drift.


Målerbrønden
Målerbrønden med installation tilhører Asserbo Vandværk. Målerbrønde placeres i skel.

 

Kort og tegninger
Vores ledninger og stophaner er indtegnet på kort.

Nogle er indtegnet efter gravearbejdet eller projektplaner, andre er indmålt digitalt.

Vi har ikke fortegnelser over jordledninger.